ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

σχολ. Έτους 2022-23 για απόφοιτους Λυκείου
(Προκήρυξη του ΦΕΚ 3418/Β΄/2022)
Η Διεύθυνση της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολἠς Δραματικής Τεχνης Παν.
Μουστάκη-Βεάκη πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους α δώσουν
εξετάσεις στην προαναφερθείσα Σχολή ότι, βάσει της Ανακοίνωσης του
Υπουργείου Πολιτισμού :
1)Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις
των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης υποβάλλονται από την
κοινοποίηση της παρούσης α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής β) στην έδρα κάθε Σχολής από τους
ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου έως και
τις 12 Σεπτεμβρίου 2022.
2). Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές
Εξετάσεις:
α) Αίτηση (επισυνάπτεται σχέδιο αίτησης), η οποία υπογράφεται από τον
ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα
στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα
(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας,
ΑΜΚΑ, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις είναι κοινό για όλες
τις Σχολές και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας
ανακοίνωσης.
β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου
Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε
ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής
απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της
ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄βάθμιας
Εκπαίδευση.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα
πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου
δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με
Λατινικούς
χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την
απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν
επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπ’όψιν.
3) Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:
α. Υποκριτική
 Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα,
το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
 Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί
στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της
εξέτασης.
β. Απαγγελία και Τραγούδι
 Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
3
 Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής
των υποψηφίων).
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.
Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με
τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους
υποψηφίους δύο ή
περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή
περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί
τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της
ταυτότητάς τους.

  1. Οι Εξετάσεις προγραμματίζεται να διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ
    22 Σεπτεμβρίου μέχρι και 21 Οκτωβρίου 2022. Το Πρόγραμμα των
    Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν
    την έναρξή τους

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top